لوله گالوانیزه شرکت لوله و پروفیل سپنتا


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله و پروفیل سپنتا

2

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

2

لوله و پروفیل سپنتا

2

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

3

لوله و پروفیل سپنتا

2.5

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

4

لوله و پروفیل سپنتا

2.5

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

5

لوله و پروفیل سپنتا

3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

6

لوله و پروفیل سپنتا

3

60.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

7

لوله و پروفیل سپنتا

3

88.9

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

8

لوله و پروفیل سپنتا

3.5

114.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

9

نورد و لوله سمنان

3

88.9

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37