لوله داربستی گروه صنعتی سپاهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

گروه صنعتی سپاهان

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

گروه صنعتی سپاهان

3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

3

گروه صنعتی سپاهان

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37