لوله داربستی فولاد هیربد زرندیه


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد هیربد زرندیه

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

فولاد هیربد زرندیه

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST12