لوله داربستی شرکت صنعتی نیکان پروفیل


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

گروه صنعتی نیکان پروفیل

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37