لوله داربستی شرکت پروفیل پایا اصفهان

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

پروفیل پایا اصفهان

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

14

2

پروفیل پایا اصفهان

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37