لوله داربستی شرکت لوله و قوطی اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت لوله و قوطی اصفهان

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

شرکت لوله و قوطی اصفهان

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

3

شرکت لوله و قوطی اصفهان

3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

4

شرکت لوله و قوطی اصفهان

1.8

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

5

شرکت لوله و قوطی اصفهان

2.3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

6

شرکت لوله و قوطی اصفهان

2.9

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

7

شرکت لوله و قوطی اصفهان

2.8

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

8

شرکت لوله و قوطی اصفهان

2.8

60.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله صنعتی و ساختمانی

ST37