لوله داربستی شرکت لوله و پروفیل گل نرده


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله و پروفیل گل نرده

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

لوله و پروفیل گل نرده

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

3

لوله و پروفیل گل نرده

3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37