لوله داربستی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نورد و لوله یاران

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

نورد و لوله یاران

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37