لوله داربستی گروه صنعتی تهران شرق


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

گروه صنعتی تهران شرق

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST12

2

گروه صنعتی تهران شرق

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST12