لوله داربستی شرکت تولیدی صنعتی کچو


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت تولیدی صنعتی کچو

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

شرکت تولیدی صنعتی کچو

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

3

شرکت تولیدی صنعتی کچو

3

88.9

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله صنعتی و ساختمانی

ST37