لوله داربستی لوله و پروفیل فولادی اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

پروفیل فولادی اصفهان

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

14

2

پروفیل فولادی اصفهان

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

17.5