لوله داربستی لوله و پروفیل جهان پارس


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

جهان پروفیل پارس

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

جهان پروفیل پارس

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37