لوله داربستی شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله وپروفیل آریا افق پاسارگاد

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37