لوله داربستی لوله و پروفیل مشهد

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد پروفیل مشهد

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37