لوله داربستی شرکت لوله و پروفیل امید البرز


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله و پروفیل امید البرز

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

لوله و پروفیل امید البرز

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37