لوله داربستی شرکت صدرا پروفیل تهران

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

صدرا پروفیل تهران

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

صدرا پروفیل تهران

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37