لوله داربستی شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله و پروفیل مبتکران صبا

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

2

لوله و پروفیل مبتکران صبا

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37