لوله صنعتی جهان پروفیل پارس

For perfect view paste shortcode on a page.

ردیف محصول قیمت ویژگی های
1

جهان پروفیل پارس

2

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله صنعتی و ساختمانی

ST37

2

جهان پروفیل پارس

2

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله صنعتی و ساختمانی

ST37

3

جهان پروفیل پارس

2.5

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

4

جهان پروفیل پارس

3

60.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله صنعتی و ساختمانی

ST37

5