تیرآهن ذوب آهن اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

ذوب آهن اصفهان

12

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

126

2

ذوب آهن اصفهان

14

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

155

3

ذوب آهن اصفهان

16

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

190

4

ذوب آهن اصفهان

18

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

230

5

ذوب آهن اصفهان

20

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

270

6

ذوب آهن اصفهان

22

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

320

7

ذوب آهن اصفهان

24

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

370

8

ذوب آهن اصفهان

27

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

435

9

ذوب آهن اصفهان

30

IPE

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

500

10

بنگاه اصفهان

12

IPE

12 متری

کارخانه

شاخه

126