کلاف آجدار مجتمع فولاد کویر


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

مجتمع فولاد کویر

8

A2

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

2

مجتمع فولاد کویر

8

A3

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

3

مجتمع فولاد کویر

10

A2

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

4

مجتمع فولاد کویر

10

A3

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

5

مجتمع فولاد کویر

12

A2

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

6

مجتمع فولاد کویر

12

A3

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

7

مجتمع فولاد کویر

14

A3

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

8

مجتمع فولاد کویر

16

A3

کلاف

کارخانه

کیلوگرم