کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیر آباد


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

صنایع فولاد سازان امیر آباد

6.5

1008

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

2

صنایع فولاد سازان امیر آباد

6.5

1008

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

3

صنایع فولاد سازان امیر آباد

8

1008

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

4

صنایع فولاد سازان امیر آباد

10

1008

کلاف

کارخانه

کیلوگرم