کلاف ساده نورد کوثر اهواز


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نورد کوثر اهواز

6.5

RST34

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

2

نورد کوثر اهواز

6.5

1006

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

3

نورد کوثر اهواز

8

A1

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

4

نورد کوثر اهواز

10

A1

کلاف

کارخانه

کیلوگرم