کلاف ساده گروه صنعتی فولاد یزد


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

گروه صنعتی فولاد یزد

6.5

RST34

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

ساده

2

گروه صنعتی فولاد یزد

8

RST34

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

ساده

3

گروه صنعتی فولاد یزد

10

RST34

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

ساده

4

گروه صنعتی فولاد یزد

12.5

1006

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

ساده