کلاف ساده ذوب آهن اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

ذوب آهن اصفهان

5.5

1006

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

ساده

2

ذوب آهن اصفهان

6.5

1006

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

ساده

3

ذوب آهن اصفهان

8

1006

کلاف

کارخانه

کیلوگرم

ساده