میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

8

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

10

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

نورد فولاد گلستان

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

نورد فولاد گلستان

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

نورد فولاد گلستان

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار