میلگرد آجدار فایکو

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فایکو

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

فایکو

12

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

فایکو

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

فایکو

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

فایکو

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

فایکو

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

فایکو

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

فایکو

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

فایکو

28

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

10

فایکو

32

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار