میلگرد آجدار فولاد ابهر


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد ابهر

8

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

فولاد ابهر

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

فولاد ابهر

10

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

فولاد ابهر

12

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

فولاد ابهر

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

فولاد ابهر

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

فولاد ابهر

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

فولاد ابهر

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

فولاد ابهر

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

10

فولاد ابهر

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

11

فولاد ابهر

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار