میلگرد آجدار فولاد راد همدان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد راد همدان

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

فولاد راد همدان

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

فولاد راد همدان

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

فولاد راد همدان

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

فولاد راد همدان

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

فولاد راد همدان

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

فولاد راد همدان

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

فولاد راد همدان

28

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

فولاد راد همدان

32

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار