میلگرد آجدار شرکت فولاد نورد نوین ابهر

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت فولاد نورد نوین ابهر

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

شرکت فولاد نورد نوین ابهر

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

شرکت فولاد نورد نوین ابهر

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

شرکت فولاد نورد نوین ابهر

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار