میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول

8

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول

10

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

مجتمع فولاد روهینا جنوب درفول

32

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار