میلگرد آجدار فولاد قائم رازی


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد قائم رازی

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

فولاد قائم رازی

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

فولاد قائم رازی

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

فولاد قائم رازی

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

فولاد قائم رازی

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار