میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد شمس سپهر

12

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

فولاد شمس سپهر

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

فولاد شمس سپهر

14

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

فولاد شمس سپهر

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

فولاد شمس سپهر

16

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

فولاد شمس سپهر

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

فولاد شمس سپهر

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار