میلگرد آجدار سیما فولاد جهان

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

میلگرد کرمانشاه

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

میلگرد کرمانشاه

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

میلگرد کرمانشاه

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

میلگرد کرمانشاه

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

میلگرد کرمانشاه

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

میلگرد کرمانشاه

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار