میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

مجتمع جهان فولاد سیرجان

10

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

مجتمع جهان فولاد سیرجان

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

مجتمع جهان فولاد سیرجان

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

مجتمع جهان فولاد سیرجان

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

مجتمع جهان فولاد سیرجان

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

مجتمع جهان فولاد سیرجان

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

مجتمع جهان فولاد سیرجان

22

A3

شاخه

شاخه

کیلوگرم

آجدار

8

مجتمع جهان فولاد سیرجان

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

مجتمع جهان فولاد سیرجان

28

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار