میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

سیرجان حدید جنوب

8

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

سیرجان حدید جنوب

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

سیرجان حدید جنوب

12

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

سیرجان حدید جنوب

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

سیرجان حدید جنوب

14

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

سیرجان حدید جنوب

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

سیرجان حدید جنوب

16

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

سیرجان حدید جنوب

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

سیرجان حدید جنوب

18

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

10

سیرجان حدید جنوب

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

11