میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت فولاد الماس تاکستان

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

شرکت فولاد الماس تاکستان

12

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار