میلگرد آجدار مجتمع فولاد خرم آباد


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

مجتمع فولاد خرم آباد

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

مجتمع فولاد خرم آباد

12

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

مجتمع فولاد خرم آباد

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

مجتمع فولاد خرم آباد

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

مجتمع فولاد خرم آباد

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

مجتمع فولاد خرم آباد

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

مجتمع فولاد خرم آباد

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

مجتمع فولاد خرم آباد

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار