میلگرد آجدار مجتمع فولاد ایوان

For perfect view paste shortcode on a page.

ردیف محصول قیمت ویژگی های
1

مجتمع فولاد ایوان

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

مجتمع فولاد ایوان

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

مجتمع فولاد ایوان غرب

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

مجتمع فولاد البرز غرب

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار