میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

8

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4.5

2

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

8

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

4

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

10

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

12

A2

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

10.5

6

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

14

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

14.2

7

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

16

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

18.5

9

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

18

10

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

23.5

11

مجتمع فولاد سپهر ایرانیان

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

29.5

12

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

35