میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

12

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

14

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

مجتمع ذوب اهن و نورد کرمان

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

16

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

مجتمع ذوب اهن و نورد کرمان

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

مجتمع ذوب اهن و نورد کرمان

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

مجتمع ذوب اهن و نورد کرمان

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار