میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نورد کوثر اهواز

10

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

نورد کوثر اهواز

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

نورد کوثر اهواز

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

نورد کوثر اهواز

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

نورد کوثر اهواز

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

نورد کوثر اهواز

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

نورد کوثر اهواز

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

نورد کوثر اهواز

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار