میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

10

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

صدر فولاد لرستان

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

صدر فولاد لرستان

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

صدر فولاد لرستان

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

صدر فولاد لرستان

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

صدر فولاد لرستان

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

صدر فولاد لرستان

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار