میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد هیربد زرندیه

8

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

فولاد هیربد زرندیه

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

فولاد هیربد زرندیه

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

فولاد هیربد زرندیه

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

فولاد هیربد زرندیه

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

فولاد هیربد زرندیه

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

فولاد هیربد زرندیه

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

فولاد هیربد زرندیه

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

فولاد هیربد زرندیه

28

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

10

فولاد هیربد زرندیه

32

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

11

فولاد هیربد زرندیه

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار