میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

10

A2

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

28

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

32

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار