میلگرد آجدار زاگرس شهرکرد


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

10

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

2

صبا فولاد زاگرس شهرکرد

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

3

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

4

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

5

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

6

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

7

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

8

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

28

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

10

32

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار