میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

12

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

2

14

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

3

16

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

4

18

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

5

20

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

6

22

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

7

25

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

8

28

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار

9

32

A3

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

آجدار