میلگرد ساده نورد گرم جهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نورد گرم جهان

8

A1

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

ساده

2

نورد گرم جهان

10

A1

شاخه

کارخانه

کیلوگرم

ساده