ورق سیاه کارخانه لوله و پروفیل امیدالبرز


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله و پروفیل امید البرز

2

1000*2000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

سیاه

2

لوله و پروفیل امید البرز

2

1250*2500

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

سیاه