ورق سیاه کارخانه آریا افق پاسارگاد


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

2

1000*2000

ST37

برش خورده

کارخانه

کیلوگرم

سیاه

2

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

2

1250*2500

ST37

برش خورده

کارخانه

کیلوگرم

سیاه