ورق سیاه کارخانه نورد و لوله اهواز

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

600

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

2

2.3

600

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

نورد و لوله اهواز

2.5

600

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

سیاه

4

نورد و لوله اهواز

2.8

600

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

سیاه

5

نورد و لوله اهواز

3

600

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

سیاه